Dzisiaj jest: Czwartek, 28 maja 2020
Imieniny obchodzą: Augustyn, German, Jaromir, Priam, Wiktor, Wiktoriusz
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Opublikowano: niedziela, 31, sierpnia 2008 13:00
Wodociąg i kanalizacja
- zmiana sposobu finansowania
Rada Miasta w Skawinie podjęła na swojej ostatniej przedwakacyjnej sesji dnia 9 lipca uchwałę dotyczącą sposobu finansowania budowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Skawina. Uchwała numer XXII/205/08 została przyjęta przez radnych jednogłośnie. Rada zmieniła zasady finansowania inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. Zgodnie z powyższą uchwała, koszty budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ponosi gmina, mieszkańcy będą ponosić koszty wykonania przyłączy do swoich nieruchomości. Uchwała weszła w życie z dniem 01 września bieżącego roku.
Poniżej publikujemy tekst uchwały:
* * *
UCHWAŁA Nr XXII/205/08
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 9 lipca 2008r

w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina odnośnie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy infrastruktury technicznej, w szczególności zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz udziału mieszkańców w kosztach tych inwestycji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591-z późn. zmianami ) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:
§1
Zaleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina, aby przy planowaniu nowych, kontynuowaniu już rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy urządzeń infrastruktury technicznej, przyjmowana była zasada, że na Gminie ciąży obowiązek zapewnienie budowy urządzeń infrastruktury technicznej w tym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, natomiast realizacja budowy przyłączy w granicach nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci
§2
Zaleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina, aby przy rozliczaniu inwestycji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały kierował, się zasadami określonymi w przepisach poprzedzających, a ponadto:
1/ mieszkańcy będący stronami umów cywilnoprawnych dotyczących ich udziału w Lokalnych Inicjatywach Inwestycyjnych , mogą według swojego swobodnego wyboru w każdej chwili od umów takich odstąpić i żądać zwrotu wpłaconych kwot, na zasadach określonych w zawartej z Gminą ugodzie , bądź umowy takie kontynuować, na warunkach dostosowanych do aktualnego stanu prawnego
2/ w przypadku żądań mieszkańców dotyczących zwrotu ich udziału w Lokalnych Inicjatywach Inwestycyjnych, negocjuje się formę oraz terminy ewentualnych zwrotów przy założeniu swobodnego wyboru wnioskodawcy pomiędzy zwrotem wpłaconych kwot w ratach lub ich uwzględnienia w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przy uwzględnieniu w rozliczeniu kosztów budowy przez Gminę przyłącza lub jego części,
§3
1.Nowe, nie rozpoczęte jeszcze zadania inwestycyjne prowadzone będą przy ścisłym rozgraniczeniu , wynikającego z aktualnie obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądowego, obowiązków Gminy i właścicieli nieruchomości, o których mowa w §1
2.Budowa przyłączy, należąca do obowiązków właściciela nieruchomości, może być realizowana przez Gminę lub Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie jedynie na warunkach inwestora zastępczego na podstawie odrębnej umowy o wspólne prowadzenie inwestycji.
3.Do zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę lub Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie stosuje się zasad dotyczących Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
4.Osoby, które wybudowały własnym staraniem, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, mogą wnioskować o zawarcie umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie regulującej ich odpłatne przejęcie przez ten Zakład na następujących warunkach:
a) odpłatnemu przejęciu podlegają tylko te urządzenia, które zostały wybudowane ze środków własnych Inwestora przy udziale w procesie budowlanym pracownika z ramienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie, i odpowiadają warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach, w szczególności w prawie budowlanym oraz wydanymi na jego podstawie przepisami wykonawczymi.
b) należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne po podpisaniu stosownej umowy może być także rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina, którego zobowiązuje się do ustalenia procedur oraz harmonogramu dokonywania rozliczeń, o których mowa w § 2 niniejszej uchwał.
§5
1. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Skawinie:
1/ Nr XXII/131/2000 z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej dla właścicieli nieruchomości którym stworzono warunki do podłączenia tej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w Skawinie na os. Radziszowskim.
2/ Nr XXX/165/2000 z dnia 13 września 2000 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2. Przepisy Uchwały Nr LVII/342/02 Rady Miejskiej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowania zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, zmienionej Uchwałą Nr IX/54/03 z dnia 28 maja 2003 r. – zachowują moc obowiązującą jedynie w zakresie w jakim nie są sprzeczne z niniejszą uchwałą.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 2 i § 3 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2008 r.
* * *
Opracowanie: Józef Niechaj

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie